Vragen Identiteits-onderzoek Christelijke Scholen

1.

Hoe wordt het onderschrijven van en instemmen met de grondslag praktisch ingevuld?

Wordt een kerkelijke binding gevraagd?

 

2.

Bestaat het schoolbestuur uit kerkenraadsleden?

Is er een evenredige verdeling tussen onder de onderscheiden kerken?

 

3.

Wat is volgens u het verschil tussen reformatorisch en gereformeerd onderwijs?

Komt dit verschil ook naar voren tijdens de lessen, en/of de weekopening, -sluiting?

 

4.

Hoe gaat de school om (n.a.v. HC) met het vraagstuk over de ellende, verlossing en dankbaarheid?

 

5.

Mag een kind zich opgenomen weten in het verbond en behouden?

Hoe gaat de school om met ziekte of sterfgevallen onder klasgenootjes?

 

6.

Welke bijbelvertaling wordt gebruikt?

Het uit het hoofd leren van bijbelteksten toegestaan uit eigen ‘vertaling’?

 

7.

Waaruit bestaat de bijbelvertelling?

Welke kinderbijbels wordt hierbij gebruikt?

 

8.

Uit welke psalmberijming wordt gezongen?

Het uit het hoofd leren van psalmen toegestaan uit eigen ‘vertaling’?

 

9.

Wordt er aanvullend gebruik gemaakt en geleerd van andere liedbundels? Zo ja, welke?

Hoe gaat de school om met eventuele bezwaren tegen bepaalde liederen?

 

10.

Wat houdt het onderwijs over de kerkgeschiedenis in?

Hoe gaat de school om met de kerkgeschiedenis na afscheiding en doleantie?

Wat wordt de kinderen hierover geleerd?

Hoe gaat de school om met verschillende kerken?

 

11.

Wordt er, naast Kort Begrip in groep 8, ook onderwezen uit de HC?

Zo ja, leren de kinderen dit ook thuis? Vanaf welke groep?

 

12.

Kunnen wij de Bijbelse onderwijsmethode “Eerste beginselen” ter inzage krijgen?

 

13.

Tot welke kerken behoren de leerlingen? En de leerkrachten?

 

14.

Zijn de ouders welkom bij de weekopeningen / -sluitingen?

 

15.

Naar welke school gaan de kinderen doorgaans na het verlaten van de basisschool?

 

16.

Hoe gaat de school om met eventueel TV bezit en internetgebruik bij kinderen thuis?

 

17.

Wat wordt concreet verstaan onder aanstootgevende kleding? Voorbeelden?

Wat is passende kleding/haardracht bij meisjes

Wat is passende kleding/haardracht bij jongens?

 

18.

Hoe wordt omgegaan met laag of hoog begaafde kinderen?

 

19.

Wat zijn de toekomstplannen i.v.m. nieuwe wetgeving? Inspraak en Medezeggenschapsraad?

Met Anti discriminatie wetten? Met het vak Cultureel Kunstzinnige Vorming (CKV?)

 

20.

Wat zijn de toekomstplannen i.v.m. nieuwe wetgeving?

Hoe ziet de middagpauze eruit? Hoe is dit georganiseerd?

Verplichting Tussen Schoolse Opvang (TSO) en na Schoolse Opvang (NSO)

 

21.

Hoe gaat de school om ASS-problematiek? (Zogenoemde Stoornissen binnen het Authistisch Spectrum)

 

22.

Hoe groot zijn de klassen? Zijn er wachtlijsten?

 

23.

Taxivervoer? Is er t.a.v. de reiskosten een regeling met de lokale overheid? Is er een tegemoetkomingsregeling?

 

24.

Mogen wij statuten van De Stichting ter inzage?